Video & Audio

سخنان دکتر فرشید دلشاد، در مراسم یادمان سلیمان حییم، پدر فرهنگ دوزبانه ایران

Cyrus the Great revealing Statue Oct 2019 by Dr. Farshid Delshad

ایرانیان غیر مسلمان در فرهنگ و ادب ایران با دکتر فرشید دلشاد نوامبر ۲۰۱۸

ویژگی های زبان های هندواروپایی از جمله اوستایی، پهلوی و فارسی و چالش های موجود در روزگار مدرن

زبان پارسی در گذر زمان

توانایی‌ها و کاستی‌های زبان فارسی

تاریخچه ایرانشناسی فراسوی مرزهای ایران

همگن گرایی و سلطه جویی شیعه در ایران و تاثیر ان بر زبان و فرهنگ ایران

ایرانیان غیر مسلمان و دستبرد زبان در هویت پردازی منفی